یکشنبه ۰۲ مهر ۰۲

زبان آلمانی

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

ضمایر اشاره در زبان آلمانی

۳۴ بازديد

ضمایر اشاره در زبان آلمانی چیست؟

جایگزین اسم های ذکر شده قبلی در یک جمله هستند. ما از آنها برای تأکید یا تمایز چیزی مانند این یا آن، این ها یا آن ها در گرامر انگلیسی و فارسی استفاده می کنیم. در دستور زبان آلمانی، ضمایر اشاره نیز برای انعکاس حروف، جنسیت و عدد حذف می شوند.