پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۰۳

کلمات مشترک انگلیسی و ترکی استانبولی

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

۸۰ کلمه مشترک بین ترکی استانبولی و انگلیسی

۵۲ بازديد

در تمام زبان های دنیا کلماتی وجود دارند که از زبان های دیگر وارد شده اند، در زبان ترکی استانبولی نیز واژه های متفاوتی از زبان های فارسی، عربی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی وارد شده.